Står bedriften din overfor nye utfordringer?

Virkemiddelapparatet har ulike program som skal bidra til utvikling og realisering av gode initiativ. I koronakrisen har de utvidet mulighetene for støtte betraktelig.

Ønsker dere å utforske spennende muligheter med lav risiko?

Vil du utforske nye muligheter for et produkt, tjeneste eller teknologi?

Har du en idé til et nytt forretningsområde?

Vil du finne smartere og mer effektive måter å jobbe på?


Inventas bidrar både til søknad og gjennomføring

Vi har lang erfaring med innovasjonsprosjekt, fra utforming av søknader om finansiell støtte til gjennomføring av ulike typer innovasjonsprosjekt.

Dersom du vil ha en uforpliktende prat med oss for å diskutere mulighetene, ta kontakt!


Eksempler på finansieringmuligheter:


Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har i forbindelse med koronakrisen fått en kraftig økning i sine støtterammer på nesten 60% med 4,5 milliarder kroner. 15. april lanserte Innovasjon Norge økte rammer og nye tjenester for oppstartsbedrifter, i tillegg til et ekstraordinært innovasjonstilskudd for små og mellomstore bedrifter med en økt ramme på 2,1 mrd.

Nedenfor har vi oppsummert de viktigste ordningene


Skattefunn

SkatteFUNN gir skattefradrag for bruk av ekstern utviklingskompetanse som Inventas kan bidra med.

Skattefunnordningen har innført tre ukers behandlingstid frem til sommeren. Det er løpende søknadsfrist, men 1. september er fristen for prosjekter påbegynt inneværende år.


Designdrevet innovasjonsprogram

Designdrevet innovasjonsprogram (DIP)finansierer prosjekt som vil bruke designmetodikk til å utforske mulighetene i idefasen av innovasjonsprosjekt. Designerne i Inventas kan bidra både til søknadsskriving og gjennomføring av prosjekt.

Midlene forvaltes av DOGA - Design og arkitektur Norge. Søknadsfristen er 1. juni.

Les mer om DIP og se eksempler på prosjekt nedenfor


Andre ordninger

Gjennom samarbeid med TTO-er, inkubatorer og bransjeklynger finnes flere programmer for støtte til innovasjonsprosjekter. Ett eksempel er vår "Helsesprint" som tilbys oppstartsbedrifter gjennom Aleap og Norsk Helse Konsortium.


Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har i forbindelse med koronakrisen fått en kraftig økning i sine støtterammer på nesten 60% med 4,5 milliarder kroner.

15. april lanserte Innovasjon Norge økte rammer og nye tjenester for oppstartsbedrifter, i tillegg til et ekstraordinært innovasjonstilskudd for små og mellomstore bedrifter med en økt ramme på 2,1 mrd.

Oppstartsbedrifter kan nå få inntil 150 000 kroner som Markedsavklaringstilskudd og inntil 750’ som Kommersialiseringstilskudd 1. Det er videre lansert en ny tjeneste med tilskudd til Kommersialisering fase 2 på ytterligere 750’, og i motsetning til tidligere kan disse tilskuddsordningene nå kombineres med videre støtte til Oppstartslån på inntil 2,4 MNOK.

Også Innovasjon Norges etablerte programmer, som for eksempel Innovasjonskontrakter og Miljøteknologiordningen, har fått utvidede muligheter i forbindelse med koronakrisen. Det åpnes bl.a. for tilskudd til forprosjekter og kravet til bidrag fra pilotkunder i forbindelse med Innovasjonskontrakter er redusert.

I de fleste typer innovasjonsprosjekter kan Inventas fungere som bedriftens utvidede utviklingsavdeling. Ordningene har løpende søknadsfrist.


i_finansiering_IN-01.PNG#asset:2742


Designdrevet innovasjonsprogram - DIP

Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) finansierer prosjekt som vil bruke designmetodikk til å utforske mulighetene i idefasen av innovasjonsprosjekt.

Søknadsfristen er 1. juni.

Designerne i Inventas kan bidra både til søknadsskriving og gjennomføring av prosjekt. Midlene forvaltes av DOGA - Design og arkitektur Norge.

Hva innebærer designdrevet innovasjon?

Designdrevet innovasjon handler om å sette brukeren i fokus allerede fra prosjektstart. Hvis designere involveres tidlig, er det større sjanse for å utvikle produkter og tjenester som er tilpasset brukerens faktiske behov.

Kunnskapen om brukerne blir gjort om til forretningsmuligheter gjennom idéskisser, prototyper og løsningsbeskrivelser. Målet er å skape helt nye produkter, tjenester, forretningsprosesser eller organisasjonsformer.

Hva kan vi få tilskudd til?

Det gis støtte til idéfasen i en innovasjonsprosess, hvor det endelige målet er å komme frem til helt nye løsninger for produkter eller tjenester. Programmet støtter prosjekter som involverer brukerne og benytter seg av designmetodikk. Det er en forutsetning at designkompetanse benyttes aktivt i prosjektet.

Hvem kan søke?

Alle private, momsregistrerte vare- og tjenesteytende foretak, organisasjoner eller institusjoner kan søke om støtte fra DIP. Programmet støtter ikke enkeltmannsforetak.

Hvor mye kan det søkes om?

Virksomheter kan oppnå inntil 50% av prosjektets totalkostnad i støtte fra DOGA.


Nedenfor finner du noen eksempler på prosjekter som har fått støtte fra DIP de siste årene.